лъабжьэц


лъабжьэц

къэкIыгъэ къуэпсхэм цы хужь цIыкIум ещхьу тетхэращ
корневой волосок растений

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.